Các điều khoản và điều kiện

Privacy Policy- Terms And Conditions

Dịch vụ này được sở hữu và vận hành bởi Kizi10 (gọi tắt là 'Kizi10'). Bằng cách truy cập ứng dụng trang web Kizi10.com, bạn đồng ý với các điều khoản này (“Điều khoản sử dụng'). Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng trang web.

Điều khoản cơ bản

Bạn phải ít nhất 13 tuổi mới được sử dụng Dịch vụ. Bạn bị cấm đăng ảnh bạo lực, khỏa thân, khỏa thân một phần, phân biệt đối xử, trái pháp luật, vi phạm, gây hận thù, khiêu dâm, khêu gợi tình dục hoặc bất kỳ nội dung không phù hợp nào khác thông qua Dịch vụ. Bạn không được phỉ báng, theo dõi, bắt nạt, lạm dụng, quấy rối, đe dọa, mạo danh hoặc hăm dọa người khác. Ngoài ra, bạn không được đăng thông tin riêng tư hoặc bí mật qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin thẻ tín dụng của bạn hoặc của người khác, số an sinh xã hội, số nhận dạng quốc gia thay thế, số điện thoại không công khai hoặc địa chỉ email không công khai. Bạn không được sử dụng tên miền hoặc URL web trong tên người dùng của mình mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Kizi10. Bạn không được can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ, máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ. Bạn không được tạo tài khoản với Dịch vụ thông qua các phương tiện trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng thiết bị tự động. Bạn đồng ý rằng Kizi10 không chịu trách nhiệm về hành vi của người dùng khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình. Hãy sử dụng khả năng phán đoán tốt nhất của bạn và hành động phù hợp với lương tâm và lẽ thường của bạn.

Việc vi phạm các Điều khoản sử dụng này có thể, theo quyết định riêng của Kizi10, dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Kizi10 của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng Kizi10 không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng trên Dịch vụ và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc tạo ra rủi ro hoặc nguy cơ pháp lý tiềm ẩn cho Kizi10, chúng tôi có thể ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ cho bạn.

Điều kiện chung

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn. Tài khoản người dùng có thể bị xóa trong phần hồ sơ. Trong cả hai trường hợp, dữ liệu được lưu trữ sẽ bị xóa, bao gồm tất cả hồ sơ và dữ liệu đã tải lên (nhận xét, dữ liệu trò chơi) của người dùng. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có quyền sửa đổi định kỳ các Điều khoản sử dụng này ('Điều khoản cập nhật'). Trừ khi các thay đổi vì lý do pháp lý hoặc hành chính, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước hợp lý trước khi Điều khoản cập nhật có hiệu lực. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn về Điều khoản cập nhật bằng cách đăng chúng lên Dịch vụ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày Điều khoản cập nhật có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản cập nhật. Chúng tôi có quyền lấy lại bất kỳ tên người dùng nào vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, xóa, chỉnh sửa, chặn và giám sát nội dung hoặc tài khoản có chứa nội dung mà chúng tôi tùy ý xác định là vi phạm các Điều khoản sử dụng này. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tính năng của bên thứ ba. Cũng có thể có các liên kết đến các trang web hoặc tính năng của bên thứ ba trong hình ảnh hoặc nhận xét trong Dịch vụ. Dịch vụ bao gồm nội dung của bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát, duy trì hoặc xác nhận. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Kizi10 không chịu trách nhiệm về bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào của bên thứ ba. Thư từ và giao dịch kinh doanh của bạn với các bên thứ ba thông qua Dịch vụ chỉ là giữa bạn và bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản phí dữ liệu bạn phải chịu khi sử dụng Dịch vụ.

Quyền

Kizi10 không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ nội dung nào bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ. Một số phần của Dịch vụ được hỗ trợ bởi doanh thu quảng cáo và có thể hiển thị quảng cáo và khuyến mãi. Bạn đồng ý rằng Kizi10 có thể đặt quảng cáo và khuyến mãi như vậy trên Dịch vụ hoặc kết hợp với nội dung của bạn. Cách thức, phương thức và mức độ quảng cáo và khuyến mãi như vậy có thể thay đổi mà không cần thông báo cụ thể. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: Bạn sở hữu nội dung do bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc có quyền cấp các quyền và giấy phép trong các Điều khoản sử dụng này. Việc đăng và sử dụng nội dung của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm, chiếm dụng hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền, phí và các khoản tiền khác còn nợ cho nội dung bạn đăng trên hoặc thông qua Dịch vụ. Bạn có đủ năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều khoản sử dụng này trong phạm vi quyền hạn của mình. Dịch vụ chứa nội dung được sở hữu hoặc cấp phép bởi Kizi10 (“Nội dung Kizi10'). Nội dung Kizi10 được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác. Kizi10 giữ mọi quyền đối với Nội dung và Dịch vụ của Kizi10. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu nào khác được tích hợp trong hoặc đi kèm Nội dung Kizi10. Bạn sẽ không sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, tạo tác phẩm phái sinh từ, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền tải, phát sóng, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung Kizi10 theo cách khác.

Mặc dù Kizi10 mong muốn duy trì Dịch vụ ở trạng thái sẵn sàng nhiều nhất có thể nhưng sẽ có lúc Dịch vụ có thể bị gián đoạn để bảo trì, nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp hoặc do liên kết viễn thông và lỗi thiết bị. Kizi10 có quyền xóa bất kỳ nội dung nào khỏi Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ vẫn có thể được Kizi10 lưu trữ để tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhưng có thể không thể truy xuất được nếu không có lệnh hợp lệ của tòa án. Do đó, Kizi10 khuyến khích bạn duy trì bản sao lưu nội dung của riêng mình. Nói cách khác, Kizi10 không phải là dịch vụ sao lưu và bạn đồng ý không dựa vào Dịch vụ để sao lưu hoặc lưu trữ nội dung. Kizi10 sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ nào hoặc mất bất kỳ nội dung nào. Bạn cũng thừa nhận rằng Internet có thể bị vi phạm an ninh và việc gửi nội dung hoặc thông tin khác có thể không được bảo mật.

Bạn đồng ý rằng Kizi10 không chịu trách nhiệm và không xác nhận nội dung được đăng trong Dịch vụ. Kizi10 không có nghĩa vụ sàng lọc trước, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào. Nếu nội dung của bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung đó.

Trừ khi được mô tả khác trong Chính sách quyền riêng tư của Dịch vụ, có tại Kizi10, mọi nội dung sẽ không bí mật và không độc quyền giữa bạn và Kizi10 và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ nội dung nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mối quan hệ của bạn với Kizi10 không phải là mối quan hệ bí mật, ủy thác hay một loại mối quan hệ đặc biệt nào khác và quyết định gửi bất kỳ nội dung nào của bạn không đặt Kizi10 vào vị trí khác với vị trí của các thành viên công chúng nói chung , bao gồm cả nội dung của bạn. Không có nội dung nào của bạn phải chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào từ phía Kizi10 và Kizi10 sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp.

Báo cáo bản quyền và các vi phạm sở hữu trí tuệ khác

Báo cáo các vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác

p>

Chúng tôi tôn trọng quyền của người khác và mong bạn cũng làm như vậy. Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn khi thích hợp.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo đảm

DỊCH VỤ BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN NỘI DUNG Kizi10 ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ 'NGUYÊN TRẠNG', 'SẴN CÓ' VÀ 'KHÔNG CÓ TẤT CẢ LỖI'. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, Kizi10 HAY CÔNG TY MẸ NÀY HAY BẤT KỲ NHÂN VIÊN, QUẢN LÝ, VIÊN CHỨC HOẶC ĐẠI LÝ nào của họ (TẬP HỢP, CÁC 'BÊN Kizi10') ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM HOẶC XÁC NHẬN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý , VỀ (A) DỊCH VỤ; (B) NỘI DUNG Kizi10; (C) NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG; HOẶC (D) BẢO MẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUYỀN THÔNG TIN TỚI Kizi10 HOẶC QUA DỊCH VỤ. NGOÀI RA, CÁC BÊN Kizi10 TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM, QUYỀN SỞ HỮU, TÙY CHỈNH, THƯƠNG MẠI, TẬN HƯỞNG YÊN TĨNH, TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ TỰ DO TỪ VI-RÚT MÁY TÍNH.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN LÀ HỢP PHÁP TRONG MỌI KHU VỰC THẨM QUYỀN NÀO BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Hạn chế về lãnh thổ

Thông tin được cung cấp trong Dịch vụ không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định hoặc khiến Kizi10 phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi đó quyền tài phán hoặc quốc gia. Chúng tôi có quyền giới hạn khả năng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân, khu vực địa lý hoặc khu vực pháp lý nào vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi, đồng thời giới hạn số lượng của bất kỳ nội dung, chương trình, sản phẩm, Dịch vụ nào , hoặc tính năng khác mà Kizi10 cung cấp.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

crazygamesonlinecom@gmail.com